Yleiset ehdot

1. Soveltaminen

Näitä yleisiä toimitusehtoja sovelletaan kaikkiin tavaran ostosopimuksiin SALINITY AB:n tai sen tytäryhtiöiden (”myyjä”) ja tavaran ostajan (”ostaja”) välillä. Nämä yleiset toimitusehdot kumoavat muut vastaavat asiakirjat.
Myyjä ei hyväksy mitään poikkeuksia näiden ehtojen soveltamisesta, ellei myyjä ole hyväksynyt sitä etukäteen kirjallisesti.

2. Tarjoukset ja hyväksynnät

Tarjous on yleensä voimassa kolmekymmentä (30) päivää julkaisupäivästä, ellei myyjä ole ilmoittanut muuta aikaa. Sopimus toimituksesta on sitova vasta, kun myyjä on antanut kirjallisen tilausvahvistuksen.
Kampanjahintoihin perustuvat tarjoukset ovat voimassa vain kampanjan ajan.

3. Tuotetiedot

Tuotetiedoissa ja hinnastoissa annetut tiedot eivät sido myyjää eikä ostaja voi vedota näihin tietoihin, elleivät ne ole osa lopullisesta sopimuksesta ja ellei niitä ole nimenomaisesti siinä määritetty. Ostaja on itse vastuussa tavaran soveltuvuudesta aiottuun käyttöön.

4. Joustava tilauksen käsittely

Ostajalla on oikeus muuttaa alkuperäisen sovitun tilausvahvistuksen mukaista tilaustaan, enintään +/- 20 % tilavuudesta, yhtä käsiteltyä tuotekuutiota (1,0) kohti.
Tällainen muutos antaa ostajalle oikeuden tehdä mahdollisella uudella sovitulla volyymilla oston alkuperäisen hinnan yksikkökohtaisen hinnan mukaisesti.
Volyymin muutoksista on ilmoitettava myyjälle, ja myyjän on sitten vahvistettava muutos, vähintään yksi (1) kuukausi ennen tilausvahvistuksen mukaista toimitusta.

5. Tilauksen muutokset

Myyjällä on oikeus vaihtaa tilausvahvistuksessa bulkiksi määritetty toimitus IBC-toimitukseksi. Sovittua volyymia kuitenkin noudatetaan, ja hinta ja toimitusaika ovat tilausvahvistuksen mukaisia.

6. Toimitus ja toimitusaika

Toimitus tapahtuu tilausvahvistuksen mukaan.
Jos toimitusehdosta on sovittu, se tulkitaan sopimuksessa noudatettavien INCOTERMS-ehtojen mukaisesti. Ellei toimitusehtoa ole sovittu, toimitus tapahtuu ilman lastausta, FCA, osoite Magasinsvägen 3, Falkenbarg. Purku tapahtuu, ellei muuta sovita, arkisin klo 7–15.30.
Toimituksen katsotaan tapahtuneen ajoissa, jos tavara saapuu toimitusajan puitteissa joko ostajan saataville tai jos myyjälle on ilmoitettu noudosta tai tarkastuksesta. Jos toimitus viivästyy jostakin kohdassa 16 ilmoitetusta vapautusperusteesta tai jostakin syystä, josta ostaja on vastuussa, toimitusaikaa pidennetään kohtuullisella määräajalla.
Yhteistoimitus voi tapahtua vain yhteen osoitteeseen tilausta kohden.

7. Ostajan viivästys

Jos ostaja toteaa, ettei hän voi ottaa vastaan tavaraa sovittuna toimituspäivänä tai jos tavaran vastaanotto hänen puoleltaan todennäköisesti viivästyy, hänen on viipymättä ilmoitettava asiasta myyjälle ja ilmoitettava viivästyksen syy. Ostajan on samalla ilmoitettava arvioitu ajankohta, jolloin toimitus voidaan ottaa vastaan.
Jos ostaja laiminlyö tavaran vastaanoton sovittuna toimituspäivänä, hän on siitä huolimatta velvollinen suorittamaan toimituskohtaiset maksut.
Jos ostajan viivästys tuotteen vastaanotossa ei johdu myyjän puolen olosuhteista tai olosuhteista, joka kohdan 16 mukaan katsotaan vapautusperusteeksi, myyjällä on oikeus periä lisämaksua käsittelystä ja logistiikasta tai myyjän valinnan mukaan peruuttaa sopimus
SALINITY AB, NELLICKEVÄGEN 20, 412 63 GÖTEBORG, RUOTSI +46 31 309 25 00 INFO@SALINITY.COM WWW.SALINITY.COM
ja periä ostajalta korvaus ostajan tavaran vastaanoton laiminlyönnistä aiheutuneesta vahingosta.

8. Myyjän viivästys

Mikäli myyjä toteaa, että sovittua toimitusaikaa ei voida noudattaa tai hänen puolellaan ilmenee viivästys, hänen on mahdollisimman pian ilmoitettava tilanteesta ostajalle ja samalla ilmoitettava ajankohta, jolloin toimituksen arvioidaan voivan tapahtua.
Jos myyjä ei luovuta tavaraa sovittuna toimitusaikana eikä viivästys johdu ostajan puolen olosuhteista tai olosuhteista, jotka kohdan 16 mukaisesti voidaan katsoa vapautusperusteeksi, ostajalla on oikeus kirjallisesti myyjälle ilmoittamalla vaatia toimitusta viimeisen kohtuullisen määräajan kuluessa. Ellei myyjä hoida toimitusta tämän ajan kuluessa ja jos viivästyksellä on ostajalle olennaista merkitystä, ostajalla on oikeus kirjallisesti myyjälle ilmoittamalla peruuttaa sopimus siltä osin, jolta tavaraa ei voida ottaa aiottuun käyttöön. Ostajalla ei ole oikeutta viivästyksestä johtuviin vahingonkorvauksiin. Tämän kohdan mukaisen sopimuksen peruuttamisen lisäksi ostaja ei voi esittää muita myyjän viivästyksestä johtuvia vaateita.

9. Jatkuva toimitus

Jos sopimuksessa viitataan jatkuviin toimituksiin, jokaista toimitusta pidetään erillisenä myyntinä. Näin ollen osatoimituksen myöhästyessä tai osatoimituksen vikojen tai puutteiden yhteydessä ostajalla ei ole oikeutta peruuttaa sopimusta muilta osin. Jos toimitus viivästyy kohdassa 16 mainittujen olosuhteiden vuoksi, myyjällä on oikeus siirtää seuraavia toimituksia vastaavasti.

10. Palautukset

Säilörehun säilöntäainetta ei voi palauttaa.

11. Hinnat

Kaikki hinnat ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa.
Jos SALINITY AB laskee tuotteen hintaa 120 päivän kuluessa tilauksen vahvistuksesta, vähennämme ostajan laskusta vastaavan summan (hintaeron).

12. Peruutuskustannukset

Jos tilaus halutaan perua, myyjään on otettava yhteys.
Huhti–kesäkuussa toimitettavat tilaukset on peruttava viimeistään 28.2.2021. Peruutuksen yhteydessä peritään 20 prosentin hallintomaksu koko tilauksen arvosta tilausvahvistuksen mukaisesti.
Heinä–syyskuulle sovittu toimitus on peruttava viimeistään 15.6.2021. Peruutuksen yhteydessä peritään 20 prosentin hallintomaksu koko tilauksen arvosta tilausvahvistuksen mukaisesti.

13. Maksu

Ellei mitään muuta ole sovittu, maksu on suoritettava viimeistään 30 päivää laskun päiväyksestä. Maksu katsotaan tapahtuneeksi vasta, kun myyjä on vastaanottanut koko suorituksen.
Jos ostaja ei maksa ajoissa edellä määritettyjen aikojen puitteissa tai muutoin osapuolten sopimaan aikaan mennessä, myyjällä on oikeus periä viivästyskorkoa erääntyneen pääoman summasta erääntymispäivästä lukien korkolain mukaan. Jos ennen toimitusta käy ilmi kohtuullinen syy epäillä, että ostaja ei pysty hoitamaan maksuvelvollisuuttaan, myyjällä on oikeus vaatia ostajalta riittäviä vakuuksia. Ellei myyjän hyväksymiä vakuuksia anneta, myyjällä on oikeus pidättää toimitus, kunnes riittävä vakuus on annettu, tai peruuttaa sopimus.
Ellei ostaja ole maksanut eräpäivänä, myyjällä on oikeus kehottaa kirjallisesti ostajaa suorittamaan maksu tiettyyn aikaan mennessä. Ellei ostaja ole maksanut lisäajan kuluttua umpeen, myyjällä on oikeus peruuttaa sopimus, vaikka tavara olisi jo ostajan hallussa.
SALINITY AB, NELLICKEVÄGEN 20, 412 63 GÖTEBORG, RUOTSI +46 31 309 25 00 INFO@SALINITY.COM WWW.SALINITY.COM
Toimitettu tavara pysyy myyjän omaisuutena maksun täyteen suorittamiseen saakka siinä määrin, jossa laki sallii tällaisen omistuksenpidätysehdon.
Myyjällä on viivästyskoron lisäksi oikeus korvauksiin kaikista ostajan maksun laiminlyönnin tai viivästyksen aiheuttamista vahingoista. Myyjällä on oikeus siirtää laskutus kolmannelle osapuolelle.

14. Kierrätys

Ostaja huolehtii pakkauksen kierrätyksestä kyseisen kunnan ohjeiden mukaan.

15. Vastuu virheistä

Jos toimituksen katsotaan poikkeavan kirjallisesti sovituista määrityksistä tai sovellettavista Ruotsin laeista ja viranomaismääräyksistä tai jos toimituksessa on puutteita sovitusta määrästä, myyjällä on oikeus oman harkintansa mukaan ja omalla kustannuksellaan joko toimittaa uusi tavara / korvata puute tai maksaa takaisin virhettä tai puutetta vastaava osa kauppahinnasta. Toimitetussa tavarassa todetusta viasta tai puutteesta on ilmoitettava myyjälle seitsemän kalenteripäivän kuluessa tavaran vastaanotosta. Ellei niin tehdä, ostaja on jättänyt käyttämättä vikaan tai puutteeseen liittyvän oikeutensa. Reklamaation on oltava eritelty, siinä on ilmoitettava reklamoitava vika tai puute sekä tavaran toimitusajankohta. Myyjällä on oikeus tarkastaa virheelliseksi väitetty toimitus. Jos myyjä virheen tapauksessa hyväksyy uuden tavaran toimituksen, ostajan on myyjän pyynnöstä palautettava virheellinen tavara, jolloin myyjä huolehtii toimituskuluista. Ostaja sitoutuu noudattamaan myyjän kuljetuksesta antamia ohjeita.
Edellä määritetyin edellytyksin ja mikäli vika tai puute on merkittävä ostajalle, minkä myyjä oli tiennyt tai hänen olisi pitänyt tietää, ostajalla on oikeus kirjallisella viestillä kehottaa myyjää kohtuullisen lisäajan kuluessa korjaamaan vika tai puute ensimmäisen kappaleen kohdan 13 mukaisesti. Jos myyjä laiminlyö tämän sovitun ajan puitteissa, eivätkä syynä ole ostajan puolen olosuhteet tai olosuhteet, jotka jäljempänä olevan kohdan 16 mukaan muodostavat hyväksyttävän vapautusperusteen, ostajalla on oikeus peruuttaa sopimus siltä toimituksen osalta, jota myyjän laiminlyönnin vuoksi ei voida ottaa käyttöön. Ostajalla ei ole oikeutta viasta tai puutteesta johtuviin vahingonkorvauksiin. Myyjä vastaa myyjän tuotteiden aiheuttamista henkilö- ja omaisuusvahingoista vain sitovan tuotevastuulain edellyttämissä määrin. Myyjä ei ole missään olosuhteissa vastuussa vauriosta, jos ostajalle tai jollekin muulle aiheutuu vahinkoa tuotteen takaisinkutsujen tai vastaavien menettelyjen vuoksi.
Edellä todetun lisäksi myyjä ei ole missään muussa vastuussa toimitetun tavaran vioista tai puutteista tai viallisten tuotteiden vaihtamisen laiminlyönnistä. Edellä mainittu koskee kaikkea viasta mahdollisesti aiheutuva vahinkoa, muun muassa tuotantohävikkiä, saamatta jääneitä voittoja tai muita epäsuoria taloudellisia tappioita. Tämä myyjän vastuun rajoitus ei ole kuitenkaan voimassa, jos myyjä on syyllistynyt törkeään huolimattomuuteen.
Riippumatta siitä, mitä muualla on määrätty, myyjän vastuun kokonaismäärän rajat ovat myyntihinnan pienin summa ja viisi (5) kertaa kulloinkin voimassaoleva hintaperusmäärä.

16. Vapautusperusteet (Force Majeure)

Seuraavat olosuhteet muodostavat vapautusperusteen, jos niiden vuoksi sopimuksen täyttäminen estyy tai vaikeutuu kohtuuttomasti: työtaistelu tai mikä tahansa muu olosuhde, johon osapuoli ei pysty vaikuttamaan, kuten tulipalo, tulva tai muu luonnonkatastrofi, sota, viranomaispäätös, liikekannallepano tai vastaavanlaajuiset kutsunnat, pakko-otto, takavarikko, valuuttarajoitukset, kapinat ja mellakat, kulkuneuvojen vähäisyys, tuotteiden ja raaka-aineiden puutteet tai alihankkijoiden toimitusten virheet tai viivästykset, jotka johtuvat jostakin tässä kohdassa tarkoitetusta olosuhteesta. Edellä mainitut olosuhteet muodostavat vapautusperusteen vain, jos niiden vaikutusta sopimuksen toteutumiseen ei voitu tietää, kun sopimus solmittiin.
Sen osapuolen, joka haluaa vedota edellä mainittuihin vapautusperusteisiin, on viipymättä ilmoitettava toiselle osapuolelle kirjallisesti olosuhteiden ilmenemisestä sekä tilanteen päättymisestä. Jos vapautusperuste ei pääty kahden (2) kuukauden kuluessa, sillä
SALINITY AB, NELLICKEVÄGEN 20, 412 63 GÖTEBORG, RUOTSI +46 31 309 25 00 INFO@SALINITY.COM WWW.SALINITY.COM
osapuolella, jonka sopimuksen noudattaminen ei ole estynyt, on oikeus purkaa sopimus kirjallisella ilmoituksella toiselle osapuolelle.

17. Sopimuksen siirtäminen eteenpäin

Ostajalla ei ole oikeutta siirtää eteenpäin tai pantata oikeuksiaan ja/tai velvoituksiaan kokonaan tai osittain ilman myyjän kirjallista suostumusta.

18. Viestit

Jos osapuoli jättää toimittamatta kirjallisen viestin vastapuolelle silloin, kun tämän sopimuksen ehdoissa edellytetään tällaista viestiä, osapuolen on korvattava vastapuolelle tälle aiheutuneet suorat lisäkustannukset, jotka johtuivat viestin lähettämisen laiminlyönnistä.
Kirjattuna kirjeenä vastapuolen osoitteeseen lähetetyn viestin katsotaan saapuneen vastapuolen tietoon kaksi päivää siitä, kun viesti on jätetty postin kuljetettavaksi. Jos viesti on lähetetty faksilla tai sähköpostilla, se katsotaan saapuneeksi vastapuolen tietoon silloin, kun vastaanottaja on vahvistanut asianmukaisesti vastaanottamisen. Jos viesti lähetetään lähettipalveluna, sen katsotaan saapuneen vastapuolelle toimitushetkellä.

19. Riidat

Myyjän ja ostajan välisessä sopimuksessa noudatetaan Ruotsin lakia.
Aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Tukholman kauppakamarin välimieslautakunnassa (”Instituutti””). Jos riitakohteen arvo on enintään 100 000 kruunua, sovelletaan Instituutin nopeutettua välimiesmenettelyä koskevia sääntöjä. Jos riitakohteen arvo ylittää 100 000 kruunua, sovelletaan Tukholman kauppakamarin välimieslautakunnan sääntöjä. Riitakohteen arvoon lasketaan sekä kantajan välimiesmenettelyhakemuksessa esittämä vaade että mahdolliset vastaajan välimiesmenettelyn hakemukseen esittämät vastakanteet. Välimiesmenettelyn paikka on Göteborg, ellei toisin ole sovittu.